Mittwoch, 31. August 2011

diepte van verwerking en sociale cognitie.

Psychopathologie heeft vaak te maken met overt informatie, die niet noodzakelijk oncorrect is, diep te verwerken. Wel in de zin dat informatie een te individueel karakter krijgt en op die manier verlammend werkt binnen sociale context. Het is niet gezond om te sterk stil te staan bij de dingen of er te lang bij stil te staan.

Het sociale leven dient een stroom te zijn met veel variatie en lichtheid, dit maakt het leven draaglijk. We voeden ons door sociaal contact.

Wanneer je in rekening neemt dat er iets bestaat als collectieve intelligentie zou het wel eens kunnen dat gedachten onnodig dik maken deze intelligente vorm inperkt. Door ambiguïteit ontstaat er misschien minder controle doch er ontstaat wel vrijheid en mogelijkheid, kortom er ontstaat een grotere kans tot collectieve intelligentie en sociaal succes.

Denk bijvoorbeeld aan een serie als 'Friends'. De personages worden geconfronteerd met pijnlijke waarheden maar de serie gaat door en dit geeft een elan, die de lach bewaart en de vlotheid vrijwaart.

Het geeft zin, als stilte. Als loslaten.

Teruggekoppeld naar motieven kan gesteld worden dat verborgen motieven een diepere verwerking inhouden, maar tot achterdocht leiden. Doch ook invloed kunnen hebben op de reactietijd.

In die zin betekent het ook dat slechte dingen mogelijkheden scheppen. Omdat ze veelbetekenend zijn, althans in de context van manipulatie. Ze verhelderen brengt alleen reductie, en reductie is analytisch, niet analoog.

Wat het ook niet zelfgenererend maakt.

Mysterie staat in verband met zelfgeneratie.

Dit is een eigenschap die in acht dient genomen te worden.

De keuze tussen persoon en situatie in attributie, is waarschijnlijk niet gelijkwaardig in duidelijkheid. Een persoon binnen een context plaatsen maakt hem in elk geval een stuk mysterieuzer en toch doelgerichter wanneer je zelfbeschikking in acht neemt. Je komt tot een dikkere conceptie doch je weet minder exact.

Het concept van motieven vermindert dus het stereotiep denken. Al kunnen stereotiepen misschien wel meer leiden tot het hanteren van verborgen motieven.

Een conclusie van mijn thesis zou zijn dat mensen niet rationeel objectief zijn in het onbewust beoordelen van mensen.

Althans wanneer het multiple inference model wordt gevolgd.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen